ارسال خرده بار به ترکیه

در گذشته برای ارسال یک بسته یا محموله ای از یک خانه به خانه دیگر، باید فرد خودش اقدام به این کار میکند. در حالی که این روز ها با…